آیا شما به عنوان یک تولید کننده فاقد اطلاعات BIM در زمینه تولیدات خود هستید؟