22/03/1396

محمد سقایی زاده

عضو تیم بیم سنتر ایران
22/03/1396

علی بهروزی

عضو تیم بیم سنتر ایران
16/12/1393

مرکز BIMcenter بی.آی.ام ایران

مرکز بی.آی.ام ایران BIMcenter با هدف پیاده سازی سیستم مدلسازی یکپارچه اطلاعاتی در ساخت ساز در دی ماه 1393 شروع […]