14/01/1399

کتاب بیم The Impact of Building Information Modeling

14/01/1399

کتاب طراحی بیم BIM Design و پتانسیل خلاقانه مدلسازی

14/01/1399

کتاب بیم BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان برای تازه کاران

13/01/1399

کتاب بیم BIM و مدیریت ساخت