22/03/1396
مدلسازی BIM بیم سالن همايش های بين المللی اصفهان

مدلسازی BIM بیم سالن همايش های بين المللی اصفهان

مدلسازی BIM بیم نما پروژه سالن همایش های بین المللی اصفهان مدیر بیم : محمد سقایی زاده ، علی بهروزی […]
16/12/1393

پروژه های BIM بیم در ایران

پروژه های بیم BIM در ایران قریب به 8 تا 10 سال آغاز شده است . در این مدت پروژه […]