20/12/1398

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمان building-information-modeling  
11/01/1394

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان building information modeling
16/12/1393

آموزش Revit MEP رویت مپ تاسیسات

آموزش Revit MEP رویت مپ تاسیسات
16/12/1393

پیاده سازی BIM بیم در شیراز

پیاده سازی BIM بیم در شیراز