مشاوره و خدمات بیم BIM

تیم بیم سنتر ایران IRAN BIM Center با تمامی دانش و قوا آماده پیاده سازی بیم BIM در پروژه های ایران می باشد . امید داریم پیاده سازی بیم BIM گامی موثر در افزایش کیفیت طراحی و ساخت و همچنین کاهش هزینه و زمان ساخت و افزایش کیفیت بهره برداری و استفاده از پروژه گردد .

مشاوره بیم در 3 زیرگروه قرار می گیرد .

  1. پیاده سازی بیم در پروژه و شرکتهای طراحی و ساخت BIM Implementation
  2. مدیریت پروژه های بیم BIM Managment
  3. آموزش استاندارد و نرم افزارهای بیم BIM Learning