تیم بیم سنتر ایران با تجربه بیش از 10 پیاده سازی سیستم بیم در دفاتر ساختمانی و دفاتر طراحی افتخار دارد که خدمات پیاده سازی بیم را با آخرین متدولوژی روز دنیا ارائه نماید .